Home Email  
www.frda.or.th
 
 


รายการหนังสือของมูลนิธิฯ ที่จำหน่าย

ใบสั่งซื้อหนังสือ

โปรโมชั่นและการชำระค่าบริการ

 
 
  ภาพการแข่งคทาตราชู
มินิมาราธอน ครั้งที่ 1


ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟคทาตราชู ครั้งที่ 4
 

ยินดีต้อนรับ

พิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๒ - รุ่นที่ ๖ อ่านต่อ
ตารางบรรยาย หลักสูตร กฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหาร ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ - วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ
ตารางบรรยาย หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วันจันทร์ที่ ๒๗ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี อ่านต่อ
ตารางบรรยาย หลักสูตร กฎหมายปกครองสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๗ ผู้สอบแก้ตัว รุ่นที่ ๒ - ๖ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดผลภาควิชาการและภาคปฏิบัติการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๗ รุ่นที่ ๒ - ๖ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การปฐมนิเทศและการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๘ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนและกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๘ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) (เพิ่มเติม) อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๘  อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๘  อ่านต่อ
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๘  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๘  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การปฐมนิเทศและการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๗  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๗  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจาราคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗  อ่านต่อ
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๗  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดผลภาควิชาการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐาน ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ ๖ รุ่นที่ ๒ - ๕  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐาน ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ ๖ ผู้สอบแก้ตัว รุ่นที่ ๒ - ๕ อ่านต่อ

  โครงการอบรมเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการ   อ่านต่อ

  ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรองรุ่นที่ ๕ และรุ่นที่ ๒ - รุ่นที่ ๔  อ่านต่อ

  ประกาศ แจ้งเปลี่ยนวันสอบภาคปฏิบัติ  อ่านต่อ

  ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแก้ตัวภาควิชาการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐาน ที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ ๕ รุ่นที่ ๒ - ๔  อ่านต่อ

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
ท่านเป็นผู้เข้าเยี่ยมชม ลำดับที่
 
 
 
สารจากประธานฯ 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

ประวัติของมูลนิธิฯ

ตราสัญลักษณ์

คณะกรรมการมูลนิธิฯ

ท่านต้องการ E-Learning สมบูรณ์หรือไม่ (มี Login จับเวลา การบ้าน ประกาศฯ ฯลฯ)

ต้องการ
แบบเดิมดีแล้ว


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

 

 
กศป.รุ่นที่ 2

กศป.รุ่นที่ 1

 

  สาระน่ารู้เกี่ยวกับศาลปกครอง  
  - บรรยายสรุปศาลปกครอง  
  - เรื่องศาลปกครองไทย  
  - การ์ตูน Animation
-ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง
 
  -ความรู้เกี่ยวกับตุลาการผู้แถลงคดี  
 
Website นี้ ดำเนินการโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0-2141-0709, 0-2141-1034 แฟกซ์ 0-2143-9860