www.frda.or.th

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ


เครื่องหมายของมูลนิธิ มีลักษณะเป็นรูปมือสองมือประคองตราชู ซึ่งประดิษฐ์ฐานบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย ล้อมลอบด้วยกรอบรูปวงกลมสองชั้น ในระหว่างกรอบรูปวงกลมมีข้อความภาษาอังกฤษว่า 
"Foundation for Research and Development of the Administrative Justice System”และกึ่งกลางใต้กรอบรูปวงกลมดังกล่าวมีข้อความภาษาไทยว่า
“มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง”