www.frda.or.th

 

สารจากประธานกรรมการมูลนิธิฯ


               
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือ FRDA ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดยมีเป้าประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย กฎหมายปกครอง และกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือ การฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไป และมูลนิธิฯ เล็งเห็นว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในโลกของการเรียนรู้ และจะก้าวเข้ามาเป็นเสมือนปัจจัยที่ 5 ในชีวิตประจำวันของเรา จึงได้จัดทำ Website นี้ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารของมูลนิธิฯ เป็นแหล่งการเรียนรู้ในด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางปกครองแก่ผู้สนใจ และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับมูลนิธิฯ

                ภายใน Website ของ FRDA ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น หัวข้อ
E-Learning เป็นห้องเรียนกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง แบบ Online ผู้สนใจสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเข้าสู่ Program เืพื่อเรียนรู้ได้เลย   หัวข้อบทความ เป็นบทความที่น่าสนใจ ทั้งเกี่ยวกับกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ หัวข้อมูลนิธิฯ เป็นเรื่องราวของมูลนิธิฯ ประวัติ การทำงาน การฝึกอบรม FRDA's Board เป็นกระดานข่าว เพื่ออำนายความสะดวกในการรับ ตอบปัญหาของผู้สนใจ นอกจากนี้ยังมีหัวข้อข่าวสาร จะเป็นข่าวสารประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ และข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ

                มูลนิธิฯ ขอเชิญชวนใหใช้ประโยชน์จาก Website นี้ อย่างเต็มที่และสร้างสรรค์  โดยหวังให้ Website นี้ เป็นเสมือน
สังคมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจในกฏหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง หากเข้าชมแล้วมีข้อสงสัย ติชม ขอให้ติดต่อมูลนิธิฯ ทาง frda.or@hotmail.com

             
              (นายธีรยุท์ หล่อเลิศรัตน์)

              ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง