www.frda.or.th

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ1.ส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์วิจัยเพื่อการพัฒนากฏหมายปกครองและกระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง

2.สนับสนุนการดำเนินงานหรือรองรับดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับกฏหมายมหาชนหรือ
กฏหมาย สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ 

3.ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนากฏหมายปกครอง
และกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง

4.รวบรวม เผยแพร่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารและข้อสนเทศเกี่ยวกับกฏหมายปกครอง
และ กระบวนการยุติธรรมทางปกครองของประเทศไทยและของต่างประเทศ

5.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ศาลปกครองในด้านวิชาการ
และสวัสดิการ

6.สนับสนุนการศึกษาอบรม พัฒนาความรู้ หรือจัดฝึกอบรมสัมมนาให้แก่บุคลาการ
ด้านกฏหมายมหาชน หรือประชาชนทั่วไป

7.ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์
สอดคล้องกัน

8.ดำเนินการเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือร่วมมือหรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ

9.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด