www.frda.or.th

 

หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 1


 

 Picture1, Picture2, Picture3
 ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคฝึกปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง (เพิ่มเติม)   คลิกดู
 ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผู้มีสิทธิสอบแก้ตัว ภาควิชาการและภาคฝึกปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาดดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง   คลิกดู
 ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคฝึกปฏิบัติในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาดดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1  คลิกดู
 กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาดดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1  คลิกดู
 การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาดดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1  คลิกดู
 แผนที่ สถานศึกษา ที่จอดรถ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาดดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง
รุ่นที่ 1  คลิกดู
 กำหนดการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาดดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1 หมวด 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน ระหว่าง 12-14 กพ. 53 คลิกดู
 กำหนดการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาดดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 1 หมวด 7 หัวข้อฝึกอบรมเพิ่มเติม ระหว่าง 29 มค.-7 กพ. 53 คลิกดู
 หนังสือมูลนิธิวิจัยและพัฒนาฯ ที่ ว.พ.ปค. 2/2553 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียน และกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาดดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง คลิกดู
 ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนาฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียน และกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาดดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง คลิกดู
 ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง คลิกดู
 ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง คลิกดู
 ผังที่นั่งสอบ ฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 1 คลิกดู
 ผู้เข้าสอบหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 สามารถสำรองห้องพักได้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 02-954-9500 คลิกเพื่อดูแผนที่
 โครงการอบรม หลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศ.ป. รับรอง
        เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการฯ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองจึงเปิดให้บริการรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้สนใจสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี "สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง" เลขที่บัญชี 0960130683 แล้วส่งต้นฉบับพร้อมสำเนาสลิปโอนเงินมายังมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2141-0799, 0-2141-1020