www.frda.or.th

 

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิ
วิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง          มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ไ้ด้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 มูลนิธิฯ ได้จัดฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ใน Course เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หลายต่อหลาย Course เรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพทางด้านกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หากท่านผู้ใดมีความประสงค์จะให้มูลนิธิฯ เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวโปรดติดต่อมูลนิธิฯ ได้