Home Email  
www.frda.or.th
 
 


 


 
 
 
 
   
 
 

ยินดีต้อนรับ


- การใช้งาน Cisco Webex Meetings ผ่านเครื่องโทรศัพท์ระบบ IOS และอุปกรณ์ IPAD
- การใช้งาน Cisco Webex Meetings ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ Web browser
- การใช้งาน Cisco Webex Meetings ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊ค โดยการติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meetings
- การใช้งาน Cisco Webex ผ่านโทรศัพท์ระบบปฎิบัติการ Android
- วิธีการปักหมุดหน้าจอโปรแกรม Cisco Webex Meeting


โครงการ อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง อ่านต่อ
ประกาศ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ ๓ อ่านต่อ
 มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง ปกครอง เตรียมเปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ ๓ อ่านต่อ
โครงการ อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง อ่านต่อ
ประกาศ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๓ และผู้สอบแก้ตัว รุ่นที่ ๒ - ๑๒ อ่านต่อ
ประกาศ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนและกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๔ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวน การ ยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มี สิทธิ สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร กฎหมาย ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๔ อ่าน ต่อ
 ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง ปรับลดค่าลงทะเบียนหลักสูตรกฎหมาย ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๔ อ่าน ต่อ
 ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม และปฏิทินกิจกรรมการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ ๒ อ่าน ต่อ
 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๔ อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง อ่านต่อ
โครงการ อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม และปฏิทินกิจกรรมการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (บสป.) รุ่นที่ ๑ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การรับสมัครพนักงานมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

อ่าน ต่อ

โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายปกครอง

อ่าน ต่อ

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนและกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๓

อ่าน ต่อ

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๓

อ่าน ต่อ

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๓

อ่าน ต่อ

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดผลภาค วิชาการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)

อ่าน ต่อ

ขอแจ้งเลื่อนโครงการกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

อ่าน ต่อ

โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่า ด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

อ่าน ต่อ

ครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
๑. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒. หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

อ่าน ต่อ

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมาย ปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

อ่าน ต่อ

ครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
๑. หลักสูตรหลักกฎหมายปกครองว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ระหว่างวันที่ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับ วินัยการเงิน การคลังและบประมาณ ระหว่างวันที่ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและอนุญาโตตุลาการ ในสัญญาทางปกครอง ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

   อ่านต่อ

ครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
๑. หลักสูตร กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๒. หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายปกครอง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์)   อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดผลภาค วิชาการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๒ - ๑๐   อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" อ่านต่อ
แบบฟอร์มลงทะเบียน
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 12 (เพิ่มเติม) อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนและกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ (เพิ่มเติม) อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ (เพิ่มเติม) (๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔) อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ (เพิ่มเติม) อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนและเปิดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการลง ทะเบียนและเปิดอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ
ขอแจ้งเลื่อนการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนและกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ
ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" และโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ (ผู้บริหาร) อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง
๑.หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐและวินัยข้าราชการ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒.หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓.หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ (ผู้บริหาร) อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ
ขอแจ้งเลื่อนการอบรม โครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" และ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฏหมาย ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับคัดเลือกใน การอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ (ผู้บริหาร) อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครและแจ้ง เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ
การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตร กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๑๒ อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง   อ่านต่อ
ผลงานตำรากฏหมายของศาตรา จารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์   อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง   อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนและกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่น ที่ ๑๐ (เพิ่มเติม)   อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนและกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่น ที่ ๑๐   อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ และู้สอบแก้ ตัวรุ่นที่ ๒ -   อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนและกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่น ที่ ๑๐ (เพิ่มเติม)   อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนและกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่น ที่ ๑๐   อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบ ผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ และู้สอบแก้ ตัวรุ่นที่ ๒ - อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดผลภาควิชาการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ รุ่นที่ ๒ -  อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง อ่านต่อ
 
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๐  อ่าน ต่อ
 
การสมัครเข้ารับคัดเลือกในการอบรมหลักสูตร กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๑๐ อ่านต่อ
 
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) อ่านต่อ
 
ใบสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๐
อ่าน ต่อ
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมาย ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๐ อ่านต่อ
หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๑๐ อ่านต่อ

 
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบ ผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๘ และรุ่นที่ ๒ - รุ่น ที่  อ่าน ต่อ
เชิญอบรมโครงการหลักสูตรกฎหมายปกครอง อ่านต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง อ่าน ต่อ
กำหนดการผู้บริหาร อ่านต่อ
กำหนดการผู้ปฏิบัติ อ่านต่อ
ใบสมัครอบรม อ่าน ต่อ
แผนที่โรงแรมริชมอนด์  อ่าน ต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดผลภาควิชาการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๘ รุ่นที่ ๒ - ๗  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๘ ผู้สอบแก้ตัว รุ่นที่ ๒ - ๗  อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนและกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่น ที่ ๙   อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๙   อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค วิชาการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัด ผลผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)   อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๙ (เพิ่มเติม)  อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๙   อ่าน ต่อ
ผลงานตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์  อ่านต่อ
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลัก สูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับ การรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๙  อ่าน ต่อ
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๗ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๒ - รุ่นที่ ๖ อ่านต่อ
ตารางบรรยาย หลักสูตร กฎหมายปกครองสาหรับผู้บริหาร ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ - วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี อ่าน ต่อ
ตารางบรรยาย หลักสูตร กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วันจันทร์ที่ ๒๗ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี อ่านต่อ
ตารางบรรยาย หลักสูตร กฎหมายปกครองสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๗ ผู้สอบแก้ตัว รุ่นที่ ๒ - ๖ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดผลภาควิชาการและภาคปฏิบัติการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๗ รุ่นที่ ๒ - ๖ อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การปฐมนิเทศและการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๘ อ่านต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม กำหนดการลงทะเบียนและกำหนดการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว)  อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๘ อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ กำหนดการสอบ สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบวัดผลผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) (เพิ่มเติม) อ่าน ต่อ
ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ ๘  อ่าน ต่อ
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
ท่านเป็นผู้เข้าเยี่ยมชม ลำดับที่
 
 tt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Website นี้ ดำเนินการโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0-2141-1034 แฟกซ์ 0-2143-9860
e-mail : frda.or.th@gmail.com
gd